දත්ත පාදවල සිංහල

  • My SQL (මයි සික්වල්)
  • MySql 5. 0 has Sinhala Unicode support. MySQL 5.1 has collation support as well.
  • IBM DB2
  • Oracle (ඔරකල්)
  • MS SQL Server
  • PostgreSQL (පොසට්ග්රෙස්)
  • web page hit counter