සියබස් බාගත කිරීම්

මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා සිංහල හා දෙමළ මෘදුකාංග

මෙහෙයුම් පද්ධතිය විස්තරය සිංහල මෘදුකාංග සඳහා සබැඳිය
දෙමළ මෘදුකාංග සඳහා සබැඳිය මෘදුකාංග ස්ථාපනය උපදෙස්
Microsoft Windows XP SP - 2 This is an application developed by Microsoft and ICTA for enabling Sinhala Unicode in XP with Service pack 2. This installs the encoding SW, collation algorithm, Keyboard SinhalaTamilKit SinhalaTamilKit User Guide
Microsoft Windows XP SP - 3 This is an application developed by Microsoft and ICTA for enabling Sinhala Unicode in XP with Service pack 3. This installs the encoding SW, collation algorithm, Keyboard SinhalaTamilKit SinhalaTamilKit User Guide
Microsoft Windows Vista Vista has inbuilt Sinhala Unicode capability. This SW only corrects some Input method problems. VistaQuickFix VistaTamilKit User Guide
Microsoft Windows 7 Windows 7 has inbuilt Sinhala Unicode capability. This SW only corrects some Input method problems. SinhalaTamilIME SinhalaTamilIME User Guide
Microsoft Windows Server 2008 Windows Server 2008 has inbuilt Sinhala Unicode capability. This SW only corrects some Input method problems. SinhalaTamilIME SinhalaTamilIME User Guide
Mac OS The Sinhala Tamil kit is intended to work on Mac OS X versions 10.5 and above.  This Sinhala
Tamil Kit has been tested only on Mac OS  X  versions 10.5 and 10.6.
SinhalaTamilKit SinhalaTamilKit User Guide

අතුරු මුහුනත් සිංහලට හැරවීමේ මෘදුකාංග

මෘදුකාංගයේ නම විස්තරය සිංහල අතුරු මුහුනත් සඳහා සබැඳිය දෙමළ අතුරු මුහුනත් සඳහා සබැඳිය මෘදුකාංග ස්ථාපනය උපදෙස්
 Microsoft Windows Vista This installs Sinhala interfaces for Vista. All menu items have been localized except for Help Sinhala Interface Pack Tamil Interface Pack User Guide
Microsoft Office 2007 This installs Sinhala interfaces for Ms Office 2007. All menu items have been localized except for Help Sinhala Interface Pack Tamil Interface Pack User Guide
Microsoft Windows 7 This installs Sinhala interfaces for Windows 7. All menu items have been localized except for Help Sinhala Interface Pack ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න  User Guide
Microsoft Office 2010 This installs Sinhala interfaces for Ms Office 2010. All menu items have been localized except for Help  Sinhala Interface Pack ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න  User Guide

සිංහල යුනිකේත අක්‍ෂරාංග

අක්‍ෂරාංගයේ නම අක්‍ෂරාංගය තනන ලද්දේ සබැඳිය
 Puskola Potha Unicode  Ms. Nirmali K. Allahendra
Rules By :- Ms. D. Ediriweera
ICT Agency of Sri Lanka
 Puskola_Potha_2010.ttf
 WARNA Unicode  Mr. Warna Somaratna
Rules By :- Ms. D. Ediriweera
ICT Agency of Sri Lanka
 WARNA.ttf
 SS-SuLakna Unicode  Mr. Sushikshita S. de Silva
Rules By :- Ms. D. Ediriweera
ICT Agency of Sri Lanka
 SS-SuLakna.ttf
 NYH Unicode  Mr. Nirmala Handapangoda
Rules By :- Ms. D. Ediriweera
ICT Agency of Sri Lanka
 NYH.ttf
 Winnie Unicode  Mr. Winne Hettigoda
Rules By :- Ms. D. Ediriweera
ICT Agency of Sri Lanka
 winnie.ttf
 Winnie1 Unicode  Mr. Winne Hettigoda
Rules By :- Ms. D. Ediriweera
ICT Agency of Sri Lanka
 winnie1.ttf
 Iskoola Potha Unicode  Microsoft Corporation iskoolapotha.ttf
 Malithi Web

Mr. Pushpananda Ekanayaka
Rules By :- Prof. Gihan Dias
ICT Agency of Sri Lanka

malithiweb.ttf
 Dinamina Uni Web  Govt. Press / ANCL Sri Lanka DinaminaUniWeb.ttf
 Sarasavi Unicode  University of Colombo School of Computing (UCSC) Sarasavi.ttf
 Bhashitha for Windows  ICT Agency of Sri Lanka  Bhashitha_Windows.zip
 Potha Unicode  Microsoft Corporation  potha.ttf
 Kaputa Unicode  Mr. Thusitha Randunuge
eFusion
 kandyunicode.ttf
 Kandy Unicode  eFusion  kaputaunicode.ttf
 Arial Unicode  Agfa Monotype Corporation  ARIALUNI.TTF
 
 Bhashitha for Linux  ICT Agency of Sri Lanka  Bhashitha_Linux.zip
 LK-LUG for Linux  Anuradha Ratnaweera
Harshani Devadithya
Harshula Jayasuriya
 lklug.ttf
 
 Bhashitha for Mac  ICT Agency of Sri Lanka macbashitha.ttf

දෙමළ යුනිකේත අක්‍ෂරාංග

අක්‍ෂරාංගයේ නම අක්‍ෂරාංගය තනන ලද්දේ සබැඳිය
 Latha  Microsoft Corporation latha.ttf
 Chemmozhi Comic  ICT Agency of Sri Lanka ChemmozhiComic.ttf
 Chemmozhi Paranar  ICT Agency of Sri Lanka ChemmozhiParanar.ttf
 Chemmozhi Thendral  ICT Agency of Sri Lanka ChemmozhiThendral.ttf
 Chemmozhi Thenee  ICT Agency of Sri Lanka ChemmozhiThenee.ttf
 Chemmozhi Times  ICT Agency of Sri Lanka ChemmozhiTimes.ttf
 Chemmozhi Vaigai  ICT Agency of Sri Lanka ChemmozhiVaigai.ttf
 Sri Tami  ICT Agency of Sri Lanka Sri_Tamil.zip
 Arial Unicode  Agfa Monotype Corporation ARIALUNI.TTF
     

අක්‍ෂර පරිවර්ථන මෘදුකාංග

මෘදුකාංගයේ නම
මෘදුකාංගය තනන ලද්දේ
සබැඳිය
අවශ්‍ය අනෙකුත් උපකාරක මෘදුකාංග
UCSC යුනිකේත පරිවර්ථකය භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය -
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
UCSC යුනිකේත පරිවර්ථකය Java Runtime Environment

දේශීයකරණය වූ මෘදුකාංග

මෘදුකාංගයේ නම මෘදුකාංගය තනන ලද්දේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා
Mazilla Firefox   Firefox සිංහල Firefox සිංහල
Thunderbird    Thunderbird සිංහල  Thunderbird සිංහල
Evolution      
Joomla    Joomla සිංහල  Joomla සිංහල
Moodle    Moodle සිංහල  Moodle සිංහල

web page hit counter