සියබස් බාගත කිරීම්

මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා සිංහල හා දෙමළ මෘදුකාංග

මෙහෙයුම් පද්ධතිය විස්තරය සිංහල මෘදුකාංග සඳහා සබැඳිය
දෙමළ මෘදුකාංග සඳහා සබැඳිය මෘදුකාංග ස්ථාපනය උපදෙස්
Microsoft Windows XP SP - 2 This is an application developed by Microsoft and ICTA for enabling Sinhala Unicode in XP with Service pack 2. This installs the encoding SW, collation algorithm, Keyboard SinhalaTamilKit SinhalaTamilKit User Guide
Microsoft Windows XP SP - 3 This is an application developed by Microsoft and ICTA for enabling Sinhala Unicode in XP with Service pack 3. This installs the encoding SW, collation algorithm, Keyboard SinhalaTamilKit SinhalaTamilKit User Guide
Microsoft Windows Vista Vista has inbuilt Sinhala Unicode capability. This SW only corrects some Input method problems. VistaQuickFix VistaTamilKit User Guide
Microsoft Windows 7 Windows 7 has inbuilt Sinhala Unicode capability. This SW only corrects some Input method problems. SinhalaTamilIME SinhalaTamilIME User Guide
Microsoft Windows Server 2008 Windows Server 2008 has inbuilt Sinhala Unicode capability. This SW only corrects some Input method problems. SinhalaTamilIME SinhalaTamilIME User Guide

අතුරු මුහුනත් සිංහලට හැරවීමේ මෘදුකාංග

මෘදුකාංගයේ නම විස්තරය සිංහල අතුරු මුහුනත් සඳහා සබැඳිය දෙමළ අතුරු මුහුනත් සඳහා සබැඳිය මෘදුකාංග ස්ථාපනය උපදෙස්
Microsoft Windows Vista This installs Sinhala interfaces for Vista. All menu items have been localized except for Help LIP_Si-LK ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න User Guide
Microsoft Office 2007 This installs Sinhala interfaces for Ms Office 2007. All menu items have been localized except for Help Language Interface Pack ළගදීම බලාපොරොත්තු වන්න User Guide

සිංහල යුනිකේත අක්‍ෂරාංග

අක්‍ෂරාංගයේ නම අක්‍ෂරාංගය තනන ලද්දේ සබැඳිය
Iskoola Potha  Microsoft Corporation iskoolapotha.ttf
Malithi Web

Mr. Pushpananda Ekanayaka
Rules By :- Prof. Gihan Dias
ICT Agency of Sri Lanka

malithiweb.ttf
Dinamina Uni Web  Govt. Press / ANCL Sri Lanka DinaminaUniWeb.ttf
Sarasavi Unicode  University of Colombo School of Computing (UCSC) Sarasavi.ttf
Bhashitha for Windows  ICT Agency of Sri Lanka  Bhashitha_Windows.zip
Potha Unicode  Microsoft Corporation  potha.ttf
Kaputa Unicode  Mr. Thusitha Randunuge
eFusion
 kandyunicode.ttf
Kandy Unicode  eFusion  kaputaunicode.ttf
Arial Unicode  Agfa Monotype Corporation  ARIALUNI.TTF
     
Bhashitha for Linux  ICT Agency of Sri Lanka  Bhashitha_Linux.zip
LK-LUG for Linux  Anuradha Ratnaweera
Harshani Devadithya
Harshula Jayasuriya
 lklug.ttf
Bhashitha for Mac ICT Agency of Sri Lanka macbashitha.ttf

දෙමළ යුනිකේත අක්‍ෂරාංග

අක්‍ෂරාංගයේ නම අක්‍ෂරාංගය තනන ලද්දේ සබැඳිය
Latha  Microsoft Corporation latha.ttf
Baamini Unicode    
Arial Unicode  Agfa Monotype Corporation ARIALUNI.TTF
     
     
     
     

අක්‍ෂර පරිවර්ථන මෘදුකාංග

මෘදුකාංගයේ නම
මෘදුකාංගය තනන ලද්දේ
සබැඳිය
අවශ්‍ය අනෙකුත් උපකාරක මෘදුකාංග
UCSC යුනිකේත පරිවර්ථකය භාෂා තාක්ෂණ පර්යේෂණාගාරය -
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය
UCSC යුනිකේත පරිවර්ථකය Java Runtime Environment

දේශීයකරණය වූ මෘදුකාංග

මෘදුකාංගයේ නම මෘදුකාංගය තනන ලද්දේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා Linux මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා
Mazilla Firefox   Firefox සිංහල Firefox සිංහල
Thunderbird    Thunderbird සිංහල  Thunderbird සිංහල
Evolution      
Joomla    Joomla සිංහල  Joomla සිංහල
Moodle    Moodle සිංහල  Moodle සිංහල

web page hit counter