මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා සිංහල සහය (OS Support for Sinhala)

Operating system

GNU/Linux Debian/Ubuntu

RedHat Linux

Fedora Linux

Open Suse

XP

Vista

Apple Mac

Rendering

Done

Done

Done

Done

Done

Done

 

Input methods

Done

Done

Done

Done

Done

Done

 

Fonts – Level 1

Done

Done

Done

Done

Done

Done

 

Fonts – Level 2

Partial

 

 

 

 

Done

 

Fonts – Level 3

 

 

 

 

 

 

 

Menus

Partial

Partial

Partial

 

 

Done

 

 


Ubuntu (උබුන්ටු), Debian (ඩේබියන්) වැනි GNU/Linux (ග්නූ/ලිනක්ස්) මෙහෙයුම් පද්ධති

GNU/Linux ලිනක්ස් පවු‍ලේ මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා සිංහල සහය ඉතා සැලකිය යුතු මට්ටමින් දියුණු වී ඇත.. බොහෝ මෙහෙයුම් පද්ධතිවල සිංහල ෆොන්ට ස්ථාපනය කිරීමෙන් පමණක් ම සිංහලෙන් පරිගණකවල ලිවීම හා කියවීම ඉටු කළ හැක.

මේ සදහා අවශ්‍ය උපකාර ලබා ගැනීම පිණිස පහත දැක්වෙන සබැඳිය (hyperlink) බලන්න.

http://www.nongnu.org/sinhala/doc/howto/sinhala-howto.html

Back to top


රෙඩ් හැට් එන්ටර්ප්‍රයිස් ලිනක්ස් 5 (Red Hat Enterprise Linux 5 - RHEL 5)

රෙඩ් හැට් එන්ටර්ප්‍රයිස් ලිනක්ස් 5 (RHEL 5) හි සිංහල භාවිතය සඳහා සහාය ක්‍රියාත්මක කොට ඇති අතර අතුරුමුහුණත් ද කොටස් වශයෙන් සිංහල ට හරවා ඇත. අතුරුමුහුණත් සම්පූර්ණයෙන් ම සිංහලට හැරවීමේ කටයුතු දැනට කෙරී යයි.

ප්‍රලේඛන සඳහා පහත දැක්වෙන සබැඳිය බලන්න

http://www.siyabas.lk/redhat

Back to top


ෆෙඩොරා ලිනක්ස් (Fedora Linux)

සිංහල භාවිතය සඳහා සහාය
ක්‍රියාත්මක කොට ඇති අතර අතුරුමුහුණත් ද කොටස් වශයෙන් සිංහල ට හරවා ඇත.
අතුරුමුහුණත් සම්පූර්ණයෙන් ම සිංහලට හැරවීමේ කටයුතු දැනට කෙරී යයි.

උපදෙස් සඳහා මෙම සබැඳිය බලන්න

Back to top


මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් XP

මේ සඳහා මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් සමාගම, ඉක්ටා ආයතනය, කොළඹ සරසවියේ පරිගණක අධ්‍යයතනායතනය, මයික්‍රොඉමේජ් ආයතනය සහ ලේක්හවුස් ආයතනය ස්වේච්ඡාවෙන් එක්ව සැකසූ සිංහල මෘදුකාංග කට්ටලයක් ඇත. මෙ‍ම මෘදුකාංගය සියබස් වෙබ් අඩවියේ පහත දැක්වෙන සබැඳියෙන් ලබා ගත හැත

SinhalaTamilKit_XP.exe (15Mb)

මෙ මගින් මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් XP හි අතුරුමුහුණත් සිංහලට හරවා නැත.

SinhalaTamilKit for MS Windows XP Service Pack 3 (Beta)

Back to top


මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් විස්ටා

මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් විස්ටා හි සිංහල සහය මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුලින් ම සපයා ඇත. නමුත් මෙහි අකුරු යතුරුලියනය කිරීමේ දී ඇති වන සුළු තාක්‍ෂණික ගැටළුවක් සඳහා සැකසුනු මෘදුකාංගය සියබස් වෙබ් අඩවියේ පහත දැක්වෙන සබැඳියෙන් ලබා ගත හැක.

http://www.siyabas.lk/files/VistaQuickFix.exe

මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වෙතින් ලැබුනු මෙම මෘදුකාංගය තවමත් පර්යේෂණ තත්වයේ පවතී.

මෙ මගින් මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් විස්ටාහි අතුරුමුහුණත් සිංහලට හරවා නැත.

Back to top


මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් 7

මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් 7 හි සිංහල සහය මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුලින් ම සපයා ඇත. නමුත් මෙහි අකුරු යතුරුලියනය කිරීමේ දී ඇති වන සුළු තාක්‍ෂණික ගැටළුවක් සඳහා සැකසුනු මෘදුකාංගය සියබස් වෙබ් අඩවියේ පහත දැක්වෙන සබැඳියෙන් ලබා ගත හැක.

http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_IME_Setup.exe

මෙ මගින් මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් 7හි අතුරුමුහුණත් සිංහලට හරවා නැත.

Back to top

මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් සර්වර් 2008

මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් සර්වර් 2008 හි සිංහල සහය මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුලින් ම සපයා ඇත. නමුත් මෙහි අකුරු යතුරුලියනය කිරීමේ දී ඇති වන සුළු තාක්‍ෂණික ගැටළුවක් සඳහා සැකසුනු මෘදුකාංගය සියබස් වෙබ් අඩවියේ පහත දැක්වෙන සබැඳියෙන් ලබා ගත හැක.

http://www.siyabas.lk/files/SinhalaTamil_IME_Setup.exe

මෙ මගින් මයික්‍රොසො‍ෆ්ට් වින්ඩෝස් 7හි අතුරුමුහුණත් සිංහලට හරවා නැත.

Back to top


ඇපල් මැකින්ටොෂ්

ඇපල් මැකින්ටොෂ් හි සිංහල සඳහා ඇති අක්‍ෂරාංගය (Font) පහත දැක්වෙන සබැඳිය බලන්න

http://www.siyabas.lk/files/macbashitha.ttf

Back to top


web page hit counter